BLAKE2 Checksum GUI更新说明

1-25 870℃

BLAKE2 Checksum GUI已经正式发布,以下是最新版本和历史版本的更新说明。 版本更新说明 V1.0.2(20200125) 新增功能 * 支持多语言。 * 支持直接拖入文...
阅读全文 0

【新年更新】BLAKE2 Checksum GUI

1-25 6,388℃

BLAKE2 Checksum GUI,是基于BLAKE2项目开发的一款b2sum校验工具的图形界面版。此工具支持BLAKE2b、BLAKE2bp、BLAKE2s和BLAKE2sp四种校验算法,并为用户提供...
阅读全文 0

编动小组